Sprzedam sklep wraz z domeną cena 5000zł netto. Więcej informacji pod numerem telefonu +48 500 294 804 close

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY

sklepu internetowego trampoliny-ogrodowe.com

 

I.             Postanowienia ogólne.

1.        Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.trampoliny-ogrodowe.com, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu trampoliny-ogrodowe.com i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2.        Sklep internetowy działający pod adresem www.trampoliny-ogrodowe.com (dalej trampoliny-ogrodowe.com) stanowi własność firmy Braden sp. z o.o.  z siedzibą w Jaworniku 32-400, Jawornik 676, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000454933, NIP 6812055460, REGON: 122811706.

3.        Umowy zawierana za pośrednictwem sklepu internetowego trampoliny-ogrodowe.com są zawierane wyłącznie w języku polskim.

4.        Wszelkie ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.trampoliny-ogrodowe.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a właścicielem trampoliny-ogrodowe.com dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez trampoliny-ogrodowe.com.

5.        Wszystkie ceny podane na stronach internetowych trampoliny-ogrodowe.com są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient dokonał zamówienia. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronach www. trampoliny-ogrodowe.com w zakładce „Koszty przesyłki”.

 

II.           Składanie i realizacja zamówień.

1.          trampoliny-ogrodowe.com przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.trampoliny-ogrodowe.com

2.          Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór produktu na stronie www.trampoliny-ogrodowe.com, kliknięcie ikony ”dodaj do koszyka”, wypełnienie „formularza zamówienia”, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia. Złożenie przez Klienta trampoliny-ogrodowe.com zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art.  66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.          Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów).

4.          Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

5.          Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź z serwisu trampoliny-ogrodowe.com  potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem trampoliny-ogrodowe.com o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

6.          Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w „formularzu zamówienia”, a w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

7.          Przewidywany czas realizacji zamówienia podany jest na stronach www.trampoliny-ogrodowe.com w opisie poszczególnych towarów i określany jest w dniach roboczych. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

8.          W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez trampoliny-ogrodowe.com ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

9.          Do podanego na stronie www.trampoliny-ogrodowe.com czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania zamówienia dostawcę: kuriera (zazwyczaj 1 dzień roboczy).

10.       Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

 

III.          Przesyłka oraz płatność.

1.          Zamówione towary dostarczane są na adres Klienta w sposób wskazany przez niego w chwili składania zamówienia. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są ubezpieczone – koszty ubezpieczenia ponosi trampoliny-ogrodowe.com.

2.       Do ceny produktu doliczana jest zryczałtowana opłata obejmująca koszt przesłania przesyłki do Klienta. Wysokość opłaty zależna jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt przesyłki, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia. trampoliny-ogrodowe.com może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty lub obniżyć jej wartość, umieszczając stosowną informację na stronach www.trampoliny-ogrodowe.com

3.          Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym trampoliny-ogrodowe.com  wystawiane są imienne faktury VAT.

4.          Płatność za zamówiony towar może nastąpić gotówką przy odbiorze osobistym, za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przelewem na rachunek bankowy Spółki Braden.

5.          W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, sklep internetowy trampoliny-ogrodowe.com zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

6.          Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Klienta, towar pozostaje własnością trampoliny-ogrodowe.com.

7.          Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru pod względem prawidłowości wykonania usługi przewozowej, bezzwłocznie przy odbiorze, nie później niż w ciągu 7 dni zgodnie z wymogami art. 74 Ustawy z dnia 15.11.1984r. Prawo Przewozowe (Dz. U. 2000 nr 50, poz. 601 z późn. zm.).

IV.          Zwrot towaru/odstąpienie od umowy.

1.         Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu trampoliny-ogrodowe.com, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do trampoliny-ogrodowe.com, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.

2.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a.      świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy liczonego od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia,

b.      dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c.       umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d.      świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e.       świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f.       dostarczania prasy,

g.      usług w zakresie gier hazardowych.

3.         W razie skutecznego odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

4.         Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

5.         Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

6.         Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sposób określony przez Klienta.

7.         Koszt odesłania towaru do Braden sp. z o.o.  pokrywa Klient.

8.         W celu ułatwienia Klientom dokonania  zwrotu trampoliny-ogrodowe.com udostępnia na stronach www.trampoliny-ogrodowe.com w zakładce ”Regulamin” formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9.         Zwrotów należy dokonywać na adres Braden sp. z o.o. 32-400 Jawornik 676.

10.      Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

 

V.            Reklamacje.

1.        Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), trampoliny-ogrodowe.com odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową.

2.        W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

3.       trampoliny-ogrodowe.com odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.

4.        Reklamowane towary należy przesyłać na adres Braden sp. zo.o. 32-400 Jawornik 676.

5.        Reklamacja powinna zawierać informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie konsumenta, numer zamówienia oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie trampoliny-ogrodowe.com

6.        Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach www.trampoliny-ogrodowe.com  udostępniony został formularz reklamacji.

7.       trampoliny-ogrodowe.com  ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni i powiadomi o sposobie dalszego postępowania.

8.        W przypadku składania reklamacji przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.


VI. Postanowienia końcowe

1.      Braden sp. zo.o. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do dokonania rejestracji oraz realizowania zamówień Klienta w Sklepie Internetowym trampoliny-ogrodowe.com.  Klienci sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

2.        W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

3.      Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez trampoliny-ogrodowe.com, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.trampoliny-ogrodowe.com. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.04.2014

R E G U L A M I N

SKLEPU INTERNETOWEGO „WWW.trampoliny-ogrodowe.com”

 

1. Postanowienia ogólne.

 

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.trampoliny-ogrodowe.com (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Braden spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Jawornik 676, 32-400 Myślenice (zwanej dalej Sprzedawcą), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000454933, o kapitale zakładowym w wysokości 55.000 zł, NIP 6812055460, REGON 122811706, adres elektroniczny: biuro@oui.pl, tel. kom. 509 590 570, infolinia 801 003 098.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.oui.pl, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego (w formacie PDF) lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia, a także doręczany Klientom w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy, o której mowa w punkcie 3.4. niniejszego Regulaminu.

 

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

 

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

 

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.trampoliny-ogrodowe.com, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Nadto Sprzedawca świadczy usługę Newsletter dla Klientów, którzy zgłoszą chęć jego otrzymywania.

 

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres zameldowania), numer ewidencyjny PESEL oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu.

 

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

2.4. Usługa Newsletter polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej do Klientów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, biuletynu informacyjnego o nowościach i promocjach w Sklepie. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletter poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego żądania drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu.

 

2.5. Do korzystania z usług niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

2.6. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności wirusy komputerowe, konie trojańskie, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców) oraz ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

 

2.7. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 

2.8. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową www.oui.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.trampoliny-ogrodowe.com, kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie  i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca informuje, że zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

 

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

 

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest niniejszy Regulamin wraz z załącznikami określonymi w punkcie 10.3. Regulaminu.

 

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 

4. Ceny i płatność.

 

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

 

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

4.4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy w terminie 7 dni;

b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

c) z wykorzystaniem serwisu platnosci.pl (w tym karty płatnicze).

d) gotówką przy odbiorze osobistym.

 

4.5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 

5. Dostawa.

 

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient samodzielnie zorganizuje transport bądź dokona odbioru osobistego.

 

5.2. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży, a także na stronie internetowej Sklepu www.oui.pl w dziale „Koszty przesyłki”. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

 

 

5.3. Sklep informuje, że w przypadku, gdy nie można z góry ustalić wysokości opłat za dostawę towaru (np. przesyłki wielkogabarytowe) również istnieje obowiązek uiszczenia tego rodzaju opłat, które wówczas zostaną określone indywidualnie i szacowane są na kwotę nie wyższą, niż 150PLN.

 

5.4. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

 

5.5. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

 

5.6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

5.7. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń  przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 

6. Procedura rozpatrywania reklamacji.

 

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

 

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

 

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

 

6.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

 

6.5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 

7. Prawo do odstąpienia od umowy.

 

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

7.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

7.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową, a wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN.

 

7.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

7.8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

7.9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

8.1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

 

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

9. Ochrona danych osobowych.

 

9.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

9.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

 

10.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

 

10.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.